• اگر شعار تبلیغاتی دارید ذکر کنید
  • در صورت تمایل رنگ سازمانی خود را ذکر کنید
  • در صورت نیاز به طراحی هایی مانند بروشور و کاتالوگ و نظیر آنها که دارای صفحات متعدد می باشند، تعداد صفحات را مشخص کنید.
  • هرآنچه که ما باید در باره جزئیات و نحوه انجام پروژه شما بدانیم.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpg, .
      اگر طرحی خاص را مدنظر دارید آن را میتوانید به صورت pdf, png, jpg برای ما ارسال کنید.